Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy | POMOC DE MINIMIS
21922
page-template-default,page,page-id-21922,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.0,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

POMOC DE MINIMIS

kreska

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy informuje, że pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

 1. W przypadku nauki zawodu – do 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.
 2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70 b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach, w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z właściwymi przepisami.

W związku z faktem, iż od dnia 1 lipca 2014 r. pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podjął prace nad nowelizacją rozporządzeń krajowych, tj.: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354, ze zmianami).
Jednak w związku z licznymi uwagami zgłoszonymi w trakcie uzgodnień międzyresortowych, nie udało się zakończyć prac legislacyjnych
w terminie umożliwiającym odpowiednio wczesne wejście w życie nowelizacji w/w rozporządzeń.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca zobowiązany jest dołączyć kopie, potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem, dokumentów:

 1. Potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 2. Potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
 3. Umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 4. Świadectwa pracy młodocianego pracownika;
 5. Potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym;
 6. Świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki zawodu);
 7. Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Po dokonaniu wnikliwej analizy dokumentów dołączonych do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy de minimis oraz zaświadczenie o wysokości udzielonej podmiotowi gospodarczemu pomocy de minimis.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 3 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) każdy pracodawca, który podpisze umowę o pracę
z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, zobowiązany jest zawiadomić o tym Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca (zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem).

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Kocmyrzów 38 , 32-010 Luborzyca