Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy | DOWOZY
21958
page-template-default,page,page-id-21958,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.0,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

DOWOZY

kreska

DOWOZY UCZNIÓW DO GIMNAZJUM

I KURS

Czulice – Karniów – Głęboka – Kocmyrzów – Gimnazjum w Luborzycy

II KURS

Gimnazjum w Luborzycy – Pietrzejowice – Zielona – Gimnazjum w Luborzycy

III KURS

Gimnazjum w Luborzycy – Wiktorowice – Maciejowice – powrót drogą przez Dojazdów – Gimnazjum w Luborzycy

DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz.2572 z późniejszymi zmianami) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka.

Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych), należy złożyć w Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu. Formularz WNIOSKU dostępny jest również w wersji papierowej w siedzibie CZE w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz w wersji elektronicznej w zakładce wzory druków.

Zwrot kosztów przejazdu uprawnionym uczniom odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Dyrektor CZE i rodzicem (prawnym opiekunem ucznia), jeżeli dowożenie opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

I. Zasady zgłaszania wniosku w sprawie dowozu dziecka do szkoły lub przedszkola:

 1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola dla dziecka niepełnosprawnego  lub  zwrot kosztów dowozu przysługuje:
  1. Rodzicom dziecka,
  2. Prawnym opiekunom.
 2. Wnioskodawca powinien wypełnić formularz dostępny w Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy i na stronie w zakładce wzory druków.
 3. Wniosek przyjmuje Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, w terminie do 30 czerwca na nowy rok szkolny. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie wniosku w trakcie roku szkolnego.
 4. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni we wniosku wybrać: organizację przez gminę bezpłatnego dowozu ucznia niepełnosprawnego do najbliższej szkoły (ośrodka) albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły (ośrodka) środkami komunikacji publicznej, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły (ośrodka) własnym środkiem komunikacji.
 5. Realizacja zadania jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
 6. Rodzice lub prawni opiekunowie we wniosku wskazują okres świadczonej usługi dowozu dziecka do szkoły lub przedszkola.

II. Uprawnieni do dowozu do przedszkola lub szkoły (ośrodka):

 1. Do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum – uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty.
 2. Do najbliższego przedszkola, lub ośrodka – dzieci niepełnosprawne zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia.
 4. Do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych), a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców, przygotowany na formularzu dostępnym w Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy lub pobranym ze strony internetowej w zakładce wzory druków.
 2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
 3. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).
 4. Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (ośrodka).

IV. Zasady organizowania dowozu:

 1. Dowóz organizowany jest z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub ośrodka wskazanego we wniosku, w sposób zapewniający udział ucznia we wszystkich zajęciach wynikających z planu nauczania.
 2. W przypadku organizowania przez gminę dowozu do danej szkoły lub ośrodka dla dwu i więcej uczniów, zasadą obowiązującą jest dowiezienie całej uprawnionej grupy na zajęcia, rozpoczynające się najwcześniej. Uczniowie dowiezieni do szkoły wcześniej niż przewiduje to plan zajęć, zobowiązani są do skorzystania z opieki w świetlicy szkolnej.
 3. Zasada, o której mowa w pkt. 2 nie dotyczy uczniów, którzy musieliby czekać na zajęcia ponad 2 godziny zegarowe.
 4. Powrót ucznia do domu organizowany jest bezpośrednio po zakończeniu zajęć.
 5. W przypadku organizowania przez gminę powrotu do domu dla dwu i więcej uczniów, zasadą obowiązującą jest organizacja dowozu do domu, uwzględniająca zakończenie zajęć przez wszystkich dowożonych uczniów. Uczniowie czekający na powrót do domu, zobowiązani są do skorzystania z opieki w świetlicy szkolnej.

V. Termin odpowiedzi:

W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich dokumentów..

VI. Tryb odwoławczy:

Zgodny z zapisami ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

VII. Jednostka odpowiedzialna:

Centrum Zarządzania Edukacją, tel. (12) 387 11 76

VIII. Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i ponownego złożenia w ustalonym terminie. Wnioskodawca obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Centrum Zarządzania Edukacją aktualny plan zajęć ucznia niepełnosprawnego, potwierdzony przez przedszkole lub szkołę (ośrodek).